Obrigación de Secreto e Confidencialidade

Compostela Inserta, EIL, SL (en diante Compostela Inserta), titular do presente portal, como responsable do tratamento informa as persoas usuarias deste sitio web da súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar a Compostela Inserta os datos persoais que se lle poidan requirir ou que se poidan obter da persoa usuaria con ocasión da subscrición ou contratación de calquera dos servizos ofertados por Compostela Inserta a través do mesmo. Os datos persoais serán tratados de maneira confidencial e en conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) relativo á protección das persoas físicas e a O 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e serán incorporados á correspondente operación de tratamento de Compostela Inserta.

Temos implantadas todas as medidas técnicas, organizativas e legais necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía e a natureza dos datos almacenados. O persoal e/ou voluntariado de Compostela Inserta están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información á que accedesen por razón do seu posto.

Aínda que nas transmisións de datos a través de internet ou desde unha web non é posible garantir unha protección absoluta contra intrusións, Compostela Inserta dedica os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e procedemental para garantir a máxima protección dos seus datos.

Entre as medidas que utilizamos inclúense as seguintes:

 • limitar o acceso aos seus datos unicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención ás tarefas que realizan;
 • como regra xeral transferir en formato cifrado os datos recolleitos;
 • almacenar os datos máis sensibles (como os de tarxeta de crédito) só en formato cifrado;
 • instalar “firewalls” para impedir accesos non autorizados, por exemplo “ hackers”;
 • monitorar habitualmente os accesos aos sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal.

Compostela Inserta resérvanse o dereito de modificar a presente política de privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, anunciando nesta páxina os cambios introducidos. Certos servizos prestados no portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.

Responsables do tratamento

 • Denominación social: Compostela Inserta, EIL, SL
 • CIF: B70181771
 • Domicilio social: Rúa Concheiros, Nº33, 1º, 15703, Santiago de Compostela, A Coruña
 • Teléfonos de contacto: 981580506
 • Dirección de correo electrónico: administracion@compostelainserta.com

Finalidades

 • CONTACTO: Tramitar consultas, solicitudes ou calquera tipo de petición sobre os servizos de Compostela Inserta realizada pola persoa usuaria a través do formulario ou de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.

Categorías de datos:

 • Nome
 • Email
 • Tipo de Consulta
 • Mensaxe
 • DATOS RECOMPILADOS POLO SERVIDOR WEB: Os datos persoais recompilados polo servidor web estarán suxeitos a procesamento automatizado e incorporados á operación de tratamento «WEB» que lexitima a súa obtención.

Categorías de datos:

 • Versión da navegador
 • Versión do sistema operativo
 • Dirección IP
 • Interface de usuario
 • Idioma Navegador

Lexitimación do tratamento

A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta enchendo cos seus datos e enviando os formularios da nosa web (Artigo 6.1 letra a RGPD)

Previo ao tratamento dos datos persoais, Compostela Inserta obtén consentimento expreso e inequívoco do titular dos datos persoais en base a un interese lexítimo da persoa usuaria, quen mediante a marcación das casas de consentimento informado correspondentes e a entrada de datos nos distintos campos aceptan, expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición por parte de Compostela Inserta. A persoa usuaria garante que os datos persoais facilitados son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

Se se produce solicitude ou encargo, a lexitimación será a relación derivada do mesmo, podendo chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigacións profesionais e legais derivadas do mesmo. (Artigo 6.1 letra b do RGPD)

Tamén existe a lexitimación a través da vía do interese do titular da páxina web ou da persoa usuaria. (Artigo 6.1 letra f do RGPD)

Comunicacións dos datos

Os datos derivados do contacto e a consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obrigación legal.

Conservación dos datos

Os seus datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para cumprir a finalidade para a cal se recolleron. Se os seus datos utilízanse para varias finalidades que nos obrigan a conservalos durante prazos diferentes, aplicaremos o prazo de conservación máis longo e en todo caso conservaranse durante o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

Dereitos das persoas interesadas

Calquera persoa ten dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizalos, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión, portabilidad ou a limitación do tratamento, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Tamén poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos e á elaboración de perfís baseados no tratamento automatizado dos seus datos.

Os interesados teñen dereito a revogar o consentimento prestado en calquera momento.

Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais na contorna en liña os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante escrito postal dirixido a Compostela Inserta, EIL, SL con dirección Rúa Concheiros, Nº33, 1º, 15703, Santiago de Compostela, A Coruña ou a través do correo electrónico administracion@compostelainserta.com.

Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:

Redes sociais

Contamos con perfil en redes sociais, recoñecéndose en todos os casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en diante, seguidores). O tratamento que a entidade levará a cabo cos devanditos datos será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, poderemos informar os seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento da persoa usuaria para iso. Cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal deste, comprometémonos a axudarlle e aconsellarlle a tal fin na medida das súas posibilidades.

Contido achegado polas persoas usuarias

Nas redes sociais, formularios, blogues e similares instrumentos as persoas usuarias poden realizar comentarios. Toda a información e comentarios que se reciban consideraranse cedidos a título gratuíto. A persoa usuaria non debe enviar información que non poida ser tratada desta forma.

O titular da páxina web resérvase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles que non estean relacionados co contido da entrada na que se realiza o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito á honra, a propia imaxe ou a intimidade, o dereito á protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, resultasen ilegais ou, simplemente, non adecuados para a súa publicación. Quen envíe un comentario é responsable de achegar contidos lícitos e das posibles responsabilidades que por calquera índole, poidan fornecer, incluíndo as eventuais indemnizacións. En calquera caso o titular da páxina web non se fai responsable das opinións vertidas polas persoas usuarias a través das ferramentas de participación, nin dos contidos. Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou retirados serán destruídos.

Tampouco se recomenda o envío público de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente o incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereito das persoas. Se a persoa usuaria inclúe datos de carácter persoal debe cumprir a normativa de protección de datos. Respecto a os seus pode exercer os dereitos consignados no apartado anterior.

Contactos en Redes Sociais

Finalidades do tratamento en redes sociais

 • Relacionarnos contigo, informarche sobre os servizos/produtos e novidades de Compostela Inserta, EIL, SL e crear unha comunidade de seguidores.
 • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude ou tramitar a túa petición.

Lexitimación en redes sociais

Establécese en virtude da relación contractual na contorna da rede social na que se cre a páxina ou o perfil conforme ás súas políticas de Privacidade:

Twitter https://twitter. com/ privacy

Tempo de conservación dos datos persoais en redes sociais

Só podemos consultar ou dar de baixa os teus datos en función do perfil e a forma que nos permite a rede social. Tratarémolos durante o tempo en que sexas unha persoa seguidora, amiga ou lle dés a “gústame”, “seguir” ou botóns similares.

A rectificación dos teus datos persoais ou a restrición da información ou publicacións que compartes debes realizala a través da configuración do teu perfil ou persoa usuaria na propia rede social.

Datos persoais de terceiras persoas

Como norma xeral só tratamos os datos que nos facilitan os titulares. Se nos achegas datos de terceiros previamente deberás informar e solicitar o seu consentimento ás devanditas persoas, quedando exenta Compostela Inserta, EIL, SL de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

Datos de menores

Non tratamos datos de menores de 14 anos polo que se non tes esa idade non nos facilites os teus datos ou os de terceiros que non teñan dita idade. Compostela Inserta, EIL, SL exímese de calquera responsabilidade polo incumprimento desta cláusula.