Grazas por contactar connosco.

En breve poñerémonos en contacto con vostede

CONFIDENCIALIDADE: O contido desta comunicación e a súa documentación anexa é confidencial e vai dirixido unicamente ao seu destinatario. Se vostede non fose o destinatario, solicitamos indíquenolo, non comunique o seu contido a terceiros e proceda á súa destrución.

En cumprimento do RGPD e da O 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía de dereitos dixitais informámoslle de que Compostela Inserta, EIL, SL, con CIF B70181771, domicilio en Concheiros, Nº33, 1º, 15703, Santiago de Compostela, A Coruña e teléfono 981580506 trata a información facilitada cumprindo coa normativa. A finalidade principal é manter as relacións profesionais que nos vinculan e xestionar o envío de información e prestar o servizo contratado.

Ten dereito de acceso, rectificación e supresión dos seus datos persoais, así como exercer os dereitos de portabilidad, limitación ou oposición e a non ser obxecto de decisións automatizadas, en resposta a este correo electrónico, dirixíndose ás nosas dependencias. Pode consultar información adicional sobre a nosa política de protección de datos en Compostela Inserta.