AVISO LEGAL

En cumplimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), informase á persoa usuaria do seguinte:

Titular do Sitio Web

 • Denominación social:  Compostela Inserta, EIL, SL
 • CIF:  B70181771
 • Datos de contacto:
  • Dirección:  Rúa Concheiros, Nº33, 1º, 15703, Santiago de Compostela, A Coruña
  • Teléfonos de contacto:  981580506
  • Dirección de correo electrónico:  administracion@compostelainserta.com
  • Formulario online de contacto:
 • Nome Comercial:  Compostela Inserta
 • Perfil nas Redes Sociais: https://www.compostelainserta.com/onde-estamos/
 • Inscrita no rexistro de xestores de residuos co número de autorización para o transporte de residuos: CO-I-NP-XRP-00164
 • Datos do Rexistro Mercantil:   Folio 48 tomo 41 sección xeral de sociedades, Folla nºSC-44.231 inscripción 1º.

Condicións de uso

Este Aviso Legal regula o acceso e utilización da páxina web https://www.compostelainserta.com/ que Compostela Inserta EIL, SL (en diante Compostela Inserta) pon ao dispor das persoas usuarias da internet. Enténdese por persoa usuaria aquela que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades da Web. A utilización do sitio web atribúe a condición de persoa usuaria e implica coñecer e ACEPTAR as condicións e termos de uso contidas nela. Se non está de acordo con algunha das condicións contidas neste aviso, deberá deixar de utilizar a páxina web. O acceso e navegación pola mesma implica a aceptación das devanditas condicións sen reservas.

A presente páxina web ten por obxecto facilitar ás persoas usuarias, clientes e/ou potenciais clientes, información relativa ás actividades, produtos e/ou servizos de Compostela Inserta ou outra información que poida resultar de interese.

A información contida neste sitio web está suxeita a actualización continua, polo que a persoa usuaria debe ler atentamente o presente Aviso Legal cada vez que desexe acceder ás informacións contidas na páxina web, xa que as mesmas puidesen sufrir modificacións.

Acceso

O acceso á páxina web por parte das persoas usuarias é público e gratuíto.

Cando sexa necesario que a persoa usuaria rexístrese ou achegue datos persoais para poder acceder a algún dos servizos específicos, a recollida, o tratamento e, no seu caso, a cesión ou o acceso dos datos persoais das persoas usuarias será de aplicación o disposto na Política de Privacidade.

Queda prohibida a contratación/alta de servizos a través da páxina web por parte de menores de idade, debendo obter debidamente e con anterioridade, o consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente.

Modificación da páxina e interrupcións ou erros no acceso

Compostela Inserta se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na páxina web, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso.

Contidos e páxinas enlazadas

A información contida nesta web ten carácter meramente informativo, e, en ningún caso constitúe asesoramento de ningunha índole. A política de Compostela Inserta é tratar de que os contidos estean sempre actualizados, pero pode suceder que non o estean.

O Sitio web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos que poden non reflectir o estado actual e que se refiren a situacións xerais polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista do titular da páxina web. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio web sen recorrer previamente á correspondente consulta co persoal de Compostela Inserta.

As persoas usuarias comprométense a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o titular da páxina web ofrece.

As ligazóns externas que contén este Sitio web conducen a sitios xestionados por terceiros. O titular da páxina web non responde dos contidos nin do estado dos devanditos sitios. O uso de ligazóns externas tampouco implica que Compostela Inserta recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

A función das ligazóns que aparecen nesta páxina é exclusivamente a de informar as persoas usuarias e clientes sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia na internet, onde poderán ampliar ou completar os datos ofrecidos nesta páxina.

En todo caso, Compostela Inserta non asume responsabilidade derivada dos contidos enlazados desde a súa páxina web, nin pode garantir a ausencia de virus, ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou os ficheiros, ou os datos da persoa usuaria, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados á persoa usuaria por este motivo.

Aínda que as ligazóns son supervisados regularmente para que non suceda, no caso de que calquera persoa usuaria ou un terceiro, considerase que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitos, vulneran valores ou principios constitucionais, ou lesionan bens ou dereitos da propia persoa usuaria ou dun terceiro, rógase comuníquese inmediatamente con Compostela Inserta dita circunstancia, e especialmente se as ligazóns consisten en:

 • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delituosos conforme á normativa aplicable.
 • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial.
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional.
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respecto á dignidade da persoa, ao principio de non discriminación, a protección da saúde e a infancia, a protección de datos de carácter persoal ou calquera outro valor ou principio considerado de interese.

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

Propiedade industrial e intelectual

Todos os contidos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais e/ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual do titular da páxina web ou de terceiros, sen que poida entenderse cedido á persoa usuaria ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente.

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son titularidade de Compostela Inserta ou de terceiros, sen que poida entenderse que o acceso á páxina web da que é obxecto este aviso legal atribúe ningún dereito sobre os mesmos.

Responsabilidades

O titular da páxina web non será, en ningún caso, responsable polos danos e prexuízos de calquera índole derivados, directa ou indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigacións especificadas nas condicións. Así mesmo, o titular da páxina web exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, fóra do seu efectivo control, poidan deberse á transcrición, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á páxina web ou aos seus contidos.

Aquelas persoas usuarias que fagan comentarios no blogue ou redes sociais ceden a título gratuíto os seus dereitos de propiedade intelectual, e están sometidos ás condicións expresadas no apartado contido achegado polos usuarios da nosa política de privacidade.

Normativa e Xurisdición

As presentes Condicións de Uso do Sitio web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada persoa usuaria, senón que permanecerá accesible por medio da internet en leste mesmo sitio web.